Vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor


VPOGLED V IZPITNO DOKUMENTACIJO NA MATURI 2016


Kandidat lahko v 3 dneh po objavi rezultatov splošne mature zahteva, da mu Državni izpitni center (RIC) omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo in način izračuna izpitne ocene.
Objava rezultatov splošne mature je letos v ponedeljek 11 7. 2016. 
Kandidati lahko v skladu z določili zakona vložijo pisno zahtevo za vpogled do vključno četrtek, 14. 7. 2016, s priporočeno pošiljko ali osebno v vložišču RIC-a od 9.00 do 14.00. 
Oglejte si primer prošnje za vpogled v izpitno dokumentacijo: primer-prosnje.doc

Kakor vsako leto, bomo tudi letos omogočili našim dijakom spremstvo pri vpogledu v izpitno dokumentacijo na RIC-u. Vpogledi so od 15.7. do 27.7.2016.

Trenutno imamo skupino profesorjev, ki je pripravljena na ta način pomagati našim dijakom:

 

 

matematika:        mag. Franci Rozman; franci.rozman@guest.arnes.si
slovenščina:       prof. Mihael Šorli; mihael.sorli@guest.arnes.si 
                           prof. Tanja Tomšič; tanja.tomsic@guest.arnes.si
biologija:             dr. Petra Košir; kosir.petra@gmail.com

geografija:           prof. Marjan Veber; marjan.veber1@guest.arnes.si
zgodovina:          prof. Gašper Markič; markic.gasper@gmail.com;
                            (profesor je na voljo naslednje dni: 18., 19. in 20. 7.2016)

 

 

 

 Osnovna informacija o vpogledu


Kandidati bodo v šolskem letu 2015/16 lahko opravili vpogled v rezultate mature od 15. 7. do 27. 7. 2016 (spomladanski rok - A) in od 22. 9. do 29. 9. 2016  (jesenski rok - B).

Ric bo pripravil razpored vpogledov in o datumu in uri vpogleda pisno s priporočeno pošto obvestil kandidata najkasneje v 8 dneh od prejema vloge. V letošnjem letu bodo kandidati lahko prvič dostopali do informacije o datumu in uri vpogleda v izpitno dokumentacijo tudi preko spleta. 
Spletni naslov je isti kot za dostop do rezultatov: http://matura.ric.si
Po vstopu na spletno stran kandidat, tako, kot za vpogled v rezultate splošne mature, vpiše svoji EMŠO in izpitno šifro, ki jo je prejel na listu s šiframi kandidatov (šifra v zgornjem desnem kotu lista). Če vpiše pravilni EMŠO in izpitno šifro, se mu po potrditvi ukaza Prijavi izpišeta datum in ura vpogleda, v kolikor je bila njegova vloga za vpogled že obravnavana..
Kandidatu, ki se vpogledov v določenem roku zaradi utemeljenih razlogov ne bo mogel udeležiti, bo Državni izpitni center določil nov rok vpogleda v okviru obdobja, določenega s koledarjem splošne mature. Med utemeljene razloge štejejo: nenadna bolezen, dokazljive okoliščine v prometu, ki so povzročile nepravočasni prihod, izredne okoliščine (naravna nesreča, smrt v družini, prometna nesreča) in drugi izredni dogodki. Kandidat mora utemeljene razloge sporočiti Državnemu izpitnemu centru ob nastanku oz. najkasneje 24 ur po določenem terminu vpogleda, vlogo z dokazili pa poslati najkasneje v dveh dneh od dneva, določenega za vpogled.
 
Kandidati lahko vpogledajo v fotokopije izpitnih pol, fotokopije ocenjevalnih obrazcev in listov za odgovore, navodila za ocenjevanje, opis načina izračuna izpitne ocene, pisno informacijo o varstvu pravic kandidata in zapisnik o opravljenem vpogledu. Če je bila izpitna pola kandidata kontrolno ocenjena v skladu z 58. členom Pravilnika o splošni maturi, kandidat vpogleda le v fotokopijo kontrolnega ocenjevanja.
 Kandidat si lahko izpitno dokumentacijo ogleda v spremstvu še ene osebe. Če se kandidat vpogleda ne more udeležiti, lahko za to pooblasti drugo osebo, ki mora ob vpogledu predložiti pisno pooblastilo kandidata.
Po opravljenem vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži ugovor na način izračuna izpitne ocene ali ugovor na oceno.


UGOVOR NA NAČIN IZRAČUNA IZPITNE OCENE

 

Naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo lahko kandidat vloži na Državno komisijo za splošno maturo (DK SM) obrazložen pisni ugovor na način izračuna izpitne ocene. Zahtevi mora priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 5,50 EUR za en maturitetni predmet.   
V tem postopku se na podlagi navedb kandidata v ugovoru in v skladu z navodili DK SM preveri, ali so bile ocenjene vse naloge oziroma vsi deli izpita, ali so bili vsi seštevki točk pravilno izračunani, ali so vsi podatki pravilno vneseni, prepisani oz. preneseni v računalniško bazo podatkov, ali so bile upoštevane morebitne prilagoditve ocenjevanja ter ali je kandidat glede na doseženo število točk in potrjene meje med ocenami dobil ustrezno oceno. V postopku se ne pregledujejo izpitne pole kandidata in se ne preverja pravilnost ocenjevanja (v postopku ne sodelujejo izvedenci za posamezne predmete splošne mature).  Postopek izvede Državni izpitni center in svoje ugotovitve posreduje DK SM, ki odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Če je ugovor utemeljen, se določi nova ocena in kandidatu vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Odločitev DK SM je dokončna.

 

ALI


UGOVOR NA OCENO

 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno dokumentacijo vloži na DK SM obrazložen pisni ugovor na oceno, če meni, da ni bil ocenjen v skladu z veljavnimi navodili za ocenjevanje in točkovnikom. Kandidat mora ugovoru priložiti dokazilo o plačanem pavšalnem znesku za stroške ugovora 30,00 EUR za en maturitetni predmet.
 
V tem postopku izvedenec pregleda dokumentacijo kandidata, ki je vložil ugovor (vse naloge oz. vse izpitne pole kandidata), preveri pravilnost ocenjevanja in poda izvedensko mnenje. DK SM pregleda dokumentacijo kandidata in potrdi izvedensko mnenje. Na podlagi potrjenega mnenja Državni izpitni center pripravi ponovni izračun izpitne ocene. Če je ponovno izračunana ocena višja od prvotno dodeljene, sprejme DK SM sklep o utemeljenosti ugovora in določi novo oceno, kandidatu pa se vrne plačani pavšalni znesek za stroške ugovora. Če je ponovno izračunana ocena enaka ali nižja od prvotno dodeljene, se ugovor zavrne. DK SM odloči o ugovoru v 60 dneh po prejemu vloge. Odločitev DK SM je dokončna.
Pavšalni znesek za stroške ugovora v višini 5,50 EUR v primeru ugovora na način izračuna ocene oz. 30,00 EUR v primeru ugovora na oceno se s plačilnim nalogom nakaže na naslov:
Državni izpitni center, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, 
na št. transakcijskega računa: 01100-6030632914, referenca SI00 3660871, koda namena GDSV
V plačilnem nalogu se navede vrsto ugovora.
Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.
 
Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku osmih dni od prejema poziva ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.
 
 Dodatne informacije glede postopkov vpogleda in reševanja ugovorov dobijo kandidati vsak delavnik med 9.00 in 10.00 ter med 13.30  in 14.30 uro na tel. št. 548 46 20. Informacije o odločitvi DK SM o ugovoru se ne posredujejo po telefonu.

Kandidati bodo o tem, kdaj je bil ugovor obravnavan in ali je prišlo na podlagi podanega ugovora do spremembe ocene, obveščeni preko spletne strani, spletni naslov je isti kot za dostop do rezultatov: http://matura.ric.si. Po vstopu na spletno stran in ob pravilni prijavi (EMŠO in šifra) se kandidatu izpišejo informacije o ugovoru na oceno ali na izračun ocene.
Oglejte si navodilo za pripravo ugovora na oceno: UGOVOR

Uporabne povezave

2016 2017 2018
april maj junij
p t s č p s n
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Sledite Gimnaziji Kranj na:
Facebook
Facebook
YouTube
YouTube
Sodelujemo z: